Jak zacząć?

Co oznacza umowa know how?

Co oznacza umowa know how

Know-how z angielskiego znaczy tyle co: wiedzieć jak. Dla firm know-how jest największym skarbem, który należy chronić szczególnie. Nie wszyscy przedsiębiorcy doceniają jednak wagę składników niematerialnych firmy, a do takiej kategorii know-how się zalicza.

Czym jest know-how?

Wprawie polskim definicji know-how jako takiej nie mamy – stąd problem z ochroną. Nie jest know-how objęte ochroną praw patentowych ani autorskich. Można w odniesieniu do tej kategorii zastosować przepisy o nieuczciwej konkurencji, gdzie złamanie poufności jest naruszeniem dóbr przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy. Stosowanie przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa dość dobrze chroni know-how, gdyż tajemnica przedsiębiorstwa jest pojęciem znacznie szerszym od know-how, a więc to ostanie zawiera się w pojęciu tajemnicy.

W praktyce mają zastosowanie przepisy prawa unijnego. W rozporządzeniu Komisji WE 772/2004 z 7 kwietnia 2004 roku know-how definiuje się jako pakiet niejawnych i nieopatentowanych informacji, które są wynikiem doświadczeń  i badań. Informacje te mogą mieć charakter techniczny, handlowy lub organizacyjny – unikalny dla danej firmy, stanowiący dorobek intelektualny przedsiębiorstwa, podstawę jego sukcesu.

W praktyce know-how może to być receptura sosu podawanego do pieczeni, system obsługi klientów, metoda zmniejszania kosztów produkcji, sprzyjający wzrostowi sprzedaży element systemu zarządzania zespołem i tym podobne.

Know-how jako umowa

Know-how to rodzaj umowy nienazwanej. Podstawą prawną takiego typu umowy są przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego.

Zasadniczym celem umowy know-how jest opisane sposobu obrotu specjalistyczną wiedza o poufnym charakterze.

Co oznacza umowa know-how dla podpisujących ją stron? Taka umowa to katalog szeregu praw oraz obowiązków dotyczących wszystkich stron umowy.

Jest to umowa handlowa, a więc dochodzi w niej do sprzedaży. Przedmiotem obrotu są dobra niematerialne. Mimo  dokonania transakcji kupujący nie nabywa praw do przedmiotu umowy – nie są one jego własnością – może z nich korzystać, ale nie ma prawa odsprzedać ich dalej.

Umowa know-how jest charakterystycznym typem umów handlowych dotyczących sieci franczyzowych. Przedsiębiorca decydujący się na zakup licencji i wejście do sieci nie musi samodzielnie dochodzić do informacji niezbędnych do prowadzenia punktu. Franczyzodawca wraz z licencją przekazuje mu know-how, czyli wiedzę poufną na temat produktu firmy, sposobów zarządzania, nieopatentowanych wynalazków, technologii, wzorów użytkowych. Franczyzobiorca korzystając z know-how musi zachować tajemnicę, a po zakończeniu współpracy w sieci franczyzowej obowiązuje go bezwzględny zakaz wykorzystania know-how franczyzodawcy w dalszej działalności.

Elementy składowe umowy know-how

Umowa określa strony. Jedną z nich jest licencjonodawca dysponujący wiedzą know-how, drugą licencjonobiorca, czyli nabywca tajemnic firmowych.

W umowie określa się zakres know-how oraz sposób przekazania. Niezbędne jest zapisanie warunku przekazania know-how wraz z pakietem przeprowadzonych badań, doświadczeń, analiz potwierdzających skuteczność know-how w praktyce biznesowej.

Umowa musi zawierać cenę, jaką nabywca know-how płaci dysponentowi. W przypadku umów franczyzy know-how nie jest zazwyczaj wyodrębnianym z całości elementem umowy licencyjnej, czyli za know-how nie ustala się odrębnej opłaty.

Dobrze skonstruowana umowa know-how musi określać sposób ustania umowy. Może to być termin graniczny dla umów na czas określony, wypowiedzenie (tu muszą być opisane warunki wypowiedzenia) przy umowach bezterminowych,  prawo do porozumienia stron o zerwaniu umowy lub  prawo do odstąpienia od umowy.

W umowach know-how ważne jest również precyzyjne określenie obowiązków strony nabywającej prawo do korzystania z know-how po wygaśnięciu umowy. Jako informacje poufne know-how mogą być objęte zakazem konkurencji, a co za tym idzie klauzula poufności na cały okres po wygaśnięciu umowy.

Jak zadbać o bezpieczeństwo know-how na etapie negocjowania umowy?

Nierozważne postępowanie podczas rozmów negocjacyjnych może skończyć się wyciekiem informacji, co jest szczególnie groźne w sytuacji, gdy negocjacje zakończą się niepowodzeniem. Jako, że firmowe know-how nie są chronione patentami, tych którzy zdobędą wiedzę w sposób nieuprawniony trudno będzie pociągnąć do odpowiedzialności za plagiat lub korzystanie z know-how bez opłaty licencyjnej.

Podczas wypracowywania umowy należy:

  • Zawrzeć umowy o zachowaniu poufności z własnymi pracownikami, kontrahentami oraz przedstawicielami firmy zainteresowanej zakupem licencji.
  • Ograniczyć liczbę osób dysponujących w firmie pełną wiedzą know-how do niezbędnego minimum; o negocjacjach oraz o pakiecie know-how nie rozmawiać podczas narad czy spotkań w grupie nieuprawnionych, niezaangażowanych w negocjacje,
  • Chronić informacje przekazywane drogą mejlową, ograniczać rozmowy telefoniczne do ustalania szczegółów logistycznych – nie przekazywać tymi kanałami wiedzy merytorycznej; można to robić jedynie stosując bezpieczne połączenia lub połącznia szyfrowane.
  • Chronić dokumenty w formie konwencjonalnej i wirtualnej przed dostępem osób nieuprawnionych.

Inne:

Czym powinna wyróżniać się umowa franczyzowa?

Redakcja

Jak zostać coachem? Buduj konsekwentnie swoją markę!

Redakcja

Franczyza jednoosobowa – prosta forma biznesu. Dla kogo?

Redakcja

Zostaw komentarz

Informujemy, że strona www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Akceptuj, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij Czytaj więcej, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności