Jak zacząć?

Założenie działalności gospodarczej przez Internet – krok po kroku

Przed kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 każdego dnia w Polsce rejestrowano około 800 nowych podmiotów gospodarczych. W marcu, kwietniu i maju 2020 roku codziennie kilka tysięcy przedsiębiorców wyrejestrowywało działalność lub ją zawieszało. Znoszenie kolejnych obostrzeń powoli przywraca gospodarczą „normalność” i choć do stanu sprzed pandemii jeszcze daleko, to optymizmem napawa fakt lawinowego składania wniosków o rozpoczęcie lub wznowienie działalności kolejnych setek przedsiębiorstw.

Wniosek o założenie działalności gospodarczej

Początkiem każdej firmy prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą jest rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na platformie CEIDG jest również wiele informacji na temat tego jak założyć firmę. W celu rejestracji wypełnia się dokument CEDIG -1. Ten sam wzór wniosku obowiązuje przedsiębiorców, którzy chcą zmienić lub uzupełnić dane dotyczące firmy. CEIDG wniosek można złożyć w następujący sposób:

  • Online przy użyciu zaufanego profilu lub podpisu kwalifikowanego – wypełnienie, wysłanie i rejestracja trwają kilkadziesiąt minut,
  • Wirtualnie plus wizyta w siedzibie samorządu – złożenie wniosku przez Internet należy potwierdzić podpisem podczas wizyty  w urzędzie miasta czy gminy w terminie 7 dni od wypełnienia druku na stronie CEIDG,
  • Telefonicznie – kontakt  na numery podane na stronie firma.gov.pl; konsultant pomaga wypełnić wniosek; po zakończeniu wypełniania otrzymujemy sms, w treści którego jest numer rejestracji naszego wniosku; teraz czas na wizytę w siedzibie samorządu, podanie numeru z sms-a i złożenie podpisu,
  • Listownie – wypełniony druk można należy przesłać listem poleconym; dane umieszczone we wniosku wymagają  potwierdzenia  notarialnego.

CEIDG rejestr działalności regulowanej

Na portalu CEDG można także składać wnioski dotyczące działalności przedsiębiorstw prowadzących działalność regulowaną. To szczególny rodzaj działalności wymagający pozwoleń czy koncesji. Czy nasza firma podlega takim rygorom  oraz jak złożyć firmę prowadzącą działalność regulowaną można wnioskować z treści ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku.

Założenie działalności gospodarczej – koszty rejestracji

Złożenie wnioski o wpis do rejestru CEIDG lub aktualizacja danych firmy już istniejącej są bezpłatne.

Zgłoszenie działalności gospodarczej przez Internet krok po kroku

Opis procedury składania wniosku związany jest ściśle z treścią druku. Kolejno należy wypełnić części:

01 – cel złożenia wniosku

Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 01. Rodzaj wniosku
Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 01. Rodzaj wniosku

Starający się o wpis przedsiębiorca wstawia znak x w pierwszym okienku. Pole 02 pozostawia się niewypełnione.

03 – dane wnioskodawcy

Tu podajemy dane osobowe, numer dowodu tożsamości, PESEL i jeśli posiadamy NIP oraz REGON. W p.15 podpisem poświadczamy posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której adres zostanie wskazany we wniosku oraz świadomość odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych.

Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 03. Dane wnioskodawcy
Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 03. Dane wnioskodawcy

Znajdujące się na końcu punkty 03.1 i 03.2 dotyczą cudzoziemców spoza UE i USA

04 i 05– dane adresowe

W rubrykach wpisujemy dane definiujące miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Punkt 11 – miejsce nietypowe wymaga uzupełnienia wówczas, gdy z jakiegoś powodu miejsce zamieszkania odbiega od standardów, np. przyczepa czy kamper na parkingu za miastem.

Punkt 05 dotyczący adresu elektronicznego nie jest pytaniem o skrzynkę mejlową, a o adres w systemie teleinformatycznym ePUAP.

Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 04. Adres zamieszkania wnioskodawcy
Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 04. Adres zamieszkania wnioskodawcy

06, 07, 08  dane o firmie

W tej części podajemy nazwę firmy, przewidywaną liczbę zatrudnionych oraz kod lub kody PKD określające rodzaj działalności.

Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 06. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy
Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 06. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy

Nazwa firmy musi być uzupełniona danymi zawierającymi imię i nazwisko właściciela.

Ilość zatrudnionych liczymy łącznie z właścicielem oraz członkami rodziny, na których odprowadzane będą składki ZUS.

Jeśli z rejestru kodów PKD zamierzamy wybrać więcej niż 7, to należy wypełnić załącznik CEIDG-RD.

W punkcie 07 podajemy skróconą nazwę firmy, a w p. 08 datę rozpoczęcia działalności. Może to być data bieżąca, miniona lub przyszła. Wpisując datę deklarujemy jednocześnie wywiązywanie się z obowiązków wobec ZUS i US. Podanie daty wstecznej dość odległej od dnia składania wniosku może skutkować powstaniem długu z tytułu należności względem fiskusa.

Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 07. Nazwa skrócona
Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 07. Nazwa skrócona

09 , 10 – dane kontaktowe i adresowe

Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 10. Adresy związane z działalnością gospodarczą
Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 10. Adresy związane z działalnością gospodarczą

Pozycja nieobowiązkowa. Dane umieszczone w tych rubrykach będą ogólnodostępne na stronie CEIDG.

Punkt 10 opisuje miejsca do doręczeń korespondencji oraz prowadzenia działalności. Jeśli firma działa w dwóch miejscach należy opisać drugą siedzibę w punkcie 11. Jeśli takich miejsc jest więcej wypełnia się załącznik CEIDG-MW.

12 i 13 – obowiązek opłacania składek ZUS/ KRUS

Kto zakłada działalność przepisuje datę z p. 08 – zgłoszenie rozpoczęcia działalności z automatu rodzi obowiązek opłacania składek ZUS.

Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w:.
Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w:.

Jeśli przedsiębiorca jest rolnikiem i prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą nadal będzie podlegał ubezpieczeniu KRUS – wypełnia tabele z p. 13.

Założenie działalności gospodarczej przez Internet - 13. Dane dla potrzeb KRUS
Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 13. Dane dla potrzeb KRUS

14,15,16 – te punkty nie dotyczą nowych firm; tu zgłasza się zawieszenie, wznowienie lub całkowite zaprzestanie działalności.

17 – informacja o naczelniku US

Założenie działalności gospodarczej przez Internet - 17. Informacja dotycząca naczelnika urzędu US
Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 17. Informacja dotycząca naczelnika urzędu US

W rubryce wpisuje się naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności.

18, 19, 20,21 – forma opodatkowania, księgowość

W kolejnych częściach wniosku zwieramy informacje o wybranej formie opodatkowania oraz o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Założenie działalności gospodarczej przez Internet - 18. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie oraz 19. Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 18. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie oraz 19. Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Rubryka nr 20 to miejsce na określenie podmiotu zewnętrznego prowadzącego księgowość. Jeśli przedsiębiorca prowadzi ją sam (osobiście lub zatrudniając w firmie księgowego) nie wypełnia tego punktu. W tabeli 21 podaje się adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Założenie działalności gospodarczej przez Internet - 20. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy oraz 21. Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy
Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 20. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy oraz 21. Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy

22-24 – szczególne formy działalności

W tej części informuje się o szczególnych formach działalności, np. prowadzeniu zakładu pracy chronionej.

Założenie działalności gospodarczej przez Internet  22. Zakład pracy chronionej
Założenie działalności gospodarczej przez Internet 22. Zakład pracy chronionej

25 – małżeńska wspólnota majątkowa

Założenie działalności gospodarczej przez Internet - 25. Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej
Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 25. Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej

Wnioskodawca ma obowiązek poinformować, czy wiąże go wspólnota majątkowa małżeńska oraz czy i kiedy ewentualnie ustała podczas prowadzenia działalności.

26 – informacja o rachunkach bankowych

Podajemy ją, jeśli już możemy wskazać rachunek bankowy, który będzie służył do operacji finansowych dokonywanych w ramach prowadzonej działalności. Jeśli rachunek założymy dopiero po rejestracji działalności należy później uzupełnić tę tabelę.

Założenie działalności gospodarczej przez Internet - 26. Informacje o rachunkach bankowych / rachunkach w SKOK wnioskodawcy
Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 26. Informacje o rachunkach bankowych / rachunkach w SKOK wnioskodawcy

27 – zagraniczne numery identyfikacji podatkowej lub ubezpieczeniowej

To rubryka obowiązkowa wyłącznie dla posiadaczy numerów identyfikacji nadanych poza granicami RP.

Założenie działalności gospodarczej przez Internet - 27. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych
Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 27. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych

28 – pełnomocnictwo

Ustanowienie pełnomocnictwa nie jest obowiązkowe, ale jeśli ktoś takiego udzielił, to musi wypełnić pola z nr 28.

Założenie działalności gospodarczej przez Internet - 28. Udzielam pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw
Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 28. Udzielam pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw

29 i 30 – informacja o złącznikach oraz podpis

Założenie działalności gospodarczej przez Internet - 30. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG
Założenie działalności gospodarczej przez Internet – 30. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG

CEIDG zmiana danych

Każdorazowa zmiana danych rodzi obowiązek aktualizacji wpisów na stronie CEIDG. Formularz jest dostępny i aktywny przez cały czas.

Inne:

Jak zostać coachem? Buduj konsekwentnie swoją markę!

Redakcja

Czym powinna wyróżniać się umowa franczyzowa?

Redakcja

Czy można otworzyć biznes bez wkładu własnego?

Redakcja

1 komentarz

Zakładanie firmy/działalności gospodarczej krok po kroku 19 maja 2021 at 11:35

[…] Wirtualnie przy użyciu zaufanego profilu – wypełnienie, wysłanie i rejestracja trwają kilkadziesiąt minut. Sprawdź także, jak wygląda założenie działalności gospodarczej przez Internet – krok po kroku […]

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Informujemy, że strona www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Akceptuj, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij Czytaj więcej, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności